Psychotesty do zamestnania

Psychotesty pre SBS v Bratislave

Psychotesty zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb sú
považované za efektívny a účinný spôsob odhalenia agresivity u jedincov.

Zároveň je ich význam dôležitý v tom, že aj obušky či chvaty a hmaty
ochrankárov môžu byť v niektorých prípadoch nebezpečné, ba niekedy, nanešťastie, až smrteľné.

Aj preto je nevyhnutné adekvátne správanie pracovníkov SBS a ich schopnosť primerane posúdiť vzniknutú krízovú situáciu a vhodným spôsobom zakročiť – bez zbytočného násilia či škôd na majetku.

Podľa zákona 473 z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb (SBS) musia podrobiť psychologickému vyšetreniu, bez ohľadu na to či pri svojej práci používajú alebo nepoužívajú strelnú zbraň.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje intelekt, reakčná pohotovosť, úroveň pozornosti a štruktúra osobnosti. Na vyšetrenie sa využívajú klinicko-
psychodiagnostické metódy, ktorými sú anamnestický rozhovor, pozorovanie a štandardizované psychologické testy.

Psychologické vyšetrenie trvá približne 1 hodinu.

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti zamestnanca SBS si treba priniesť:

občiansky preukaz
doklad o zdravotnej spôsobilosti
okuliare, ak ich používate

Psychotesty do zamestnania ako racionálna požiadavka v mnohých profesiách

Niektoré profesie si žiadajú psychotesty do zamestnania, napríklad sociálny pracovník, vychovávateľ, SBS-kár, príslušníci bezpečnostných zložiek a mnohé ďalšie povolania. Ide o jednu z podmienok pre výkon práce. V opačnom prípade zamestnanec nemôže nastúpiť na dané pracovné miesto.

Psychotesty do zamestnania majú racionálne odôvodnenie a štandardne sú žiadané zamestnávateľmi v prípadoch, ak práca súvisí s výkonom bezpečnosti či ochrany osôb.

Psychotesty do zamestnania sú mimoriadne užitočné. Je predsa nevyhnutné, aby jedinci, ktorí počas práce môžu prísť do kontaktu s nebezpečnými osobami (a ktorí teda sú oprávnení používať zbrane, obušky či rôzne bojové pohyby), boli psychicky vyrovnaní ľudia, ktorí nie sú prehnane agresívni či útoční.

Psychotesty do zamestnania v réžii našich psychológov trvajú cca jednu hodinu a nevyžadujú si špeciálnu prípravu. Odporúčame, aby ste prišli oddýchnutí a v dobrej nálade. Akékoľvek obavy sú zbytočné.

Psychotesty do zamestnania zahŕňajú vyplnenie formulárov, test a absolvovanie rozhovoru z jedným z našich psychológov, ktorý odborne vyhodnotí psychický stav posudzovanej osoby. Tá po splnení všetkých požiadaviek získa doklad o psychickej spôsobilosti.

Psychotesty pre zamestnancov SBS v Bratislave

Psychotesty pre zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb (SBS) majú významné miesto v procese výberu a hodnotenia kandidátov. Tieto psychologické testy sú dôležitým nástrojom na posúdenie agresivity, psychického stavu a schopnosti zvládať krízové situácie. Ich účelom je zabezpečiť, že pracovníci SBS budú schopní vykonávať svoje povinnosti s rozvahou a primerane reagovať na potenciálne nebezpečné situácie.

V praxi môže práca v SBS zahŕňať rôzne situácie, kde reakcia zamestnanca musí byť dobre premyslená a riadená. Okrem bežných bezpečnostných postupov môže byť potrebné riešiť aj krízové situácie, kde verbálne zručnosti a schopnosť správne posúdiť situáciu sú kľúčové. Psychotesty pomáhajú identifikovať kandidátov, ktorí sú psychicky stabilní a kandidátov, ktorí naopak majú potrebné znalosti a zručnosti na také vykonávanie práce v SBS.

Jedným z dôležitých aspektov použitia psychotestov v SBS je prevencia zneužitia fyzického násilia alebo nadmernej sily pri zásahu. Psychotesty môžu identifikovať potenciálne problémy s impulzívnym správaním, nesprávnou reakciou na stresové situácie a neprimeraným použitím sily. Týmto spôsobom zabezpečujú, že zamestnanci SBS sú schopní riešiť situácie pokojne a efektívne, minimalizujúc riziko zranenia pre všetkých zúčastnených.

Psychotesty do zamestnania sa však nevyžadujú len v SBS. Mnohé profesie na Slovensku požadujú psychologické testy ako súčasť výberového procesu. Napríklad sociálni pracovníci, vychovávatelia, príslušníci bezpečnostných zložiek a ďalší, ktorí majú zodpovednú prácu v oblasti bezpečnosti a ochrany, musia absolvovať tieto testy. Psychotesty do zamestnania sú tak náležitou požiadavkou, aby sa zabezpečilo, že pracovníci v týchto pozíciách sú psychicky schopní plniť svoje úlohy a zachovávať verejnú bezpečnosť.

Všestranná využiteľnosť psychotestov do zamestnania v rôznych oblastiach

Psychotesty do zamestnania majú významný racionálny základ. Zamestnávatelia majú oprávnený záujem na tom, aby ich zamestnanci boli psychicky vyrovnaní a schopní zvládať stresové situácie. Tým sa znižuje riziko neprimeraného správania, konfliktov a násilia voči kolegom alebo verejnosti. Naša ambulancia klinickej a dopravnej psychológie vám ponúka možnosť absolvovania psychotestov do zamestnania na profesionálnej úrovni. Osloviť nás môžete aj v prípade záujmu absolvovať psychotesty na zbrojný preukaz alebo psychotesty pre vodičov.

Celkovo je dôležité uvedomiť si, že psychotesty do zamestnania sú nástrojom, ktorý slúži na zaistenie bezpečnosti a kvality práce pri vykonávaní mnohých profesií. Pomáhajú predchádzať nežiaducim situáciám a zlepšujú celkový výkon zamestnancov, čím sa prispieva k verejnej  bezpečnosti a kvalite služieb. V prípade ich neúspešného absolvovania je možné absolvovať psychoterapiu alebo psychologické vyšetrenie a podrobiť sa testom opätovne.

Otázky a odpovede

Prinášame stručné odpovede na niekoľko otázok, ktoré od našich klientov dostávame najčastejšie.

1. Čo sú psychotesty do zamestnania a prečo sú dôležité?

Psychotesty do zamestnania sú testy, ktoré sa používajú pri náborovom procese na posúdenie osobných vlastností, schopností a kompetencií uchádzačov. Sú dôležité, pretože pomáhajú zamestnávateľom zistiť, či uchádzači spĺňajú požadované kritériá a či budú účinne plniť pracovné povinnosti.

Späť

2. Aké druhy psychotestov existujú?

Existuje niekoľko druhov psychotestov. Najčastejšími sú psychotesty do zamestnania, psychotesty na zbrojný preukaz a psychotesty pre vodičov. Každý typ testu sa zameriava na iné aspekty osobnosti a schopností uchádzačov. Ich absolvovanie je mimoriadne dôležité pre vykonávanie vybraných povolaní a činností.

Späť

3. Kedy a ako sa používajú psychotesty v procese zamestnávania?

Psychotesty sa používajú obvykle v neskorších fázach náborového procesu. Uchádzači sú požiadaní absolvovať testy v externom pracovisku, online alebo v pracovnom prostredí spolu s pohovorom. Výsledky testov sa potom používajú na hodnotenie vhodnosti uchádzača pre pozíciu.

Späť

4. Sú výsledky psychotestov do zamestnania rozhodujúce pri výbere uchádzačov?

Výsledky psychotestov do zamestnania sú jedným z faktorov pri rozhodovaní o výbere uchádzačov. Zamestnávatelia berú do úvahy aj iné faktory, ako sú pracovné skúsenosti, vzdelanie a predošlé referencie. Výsledky psychotestov do zamestnania však môžu výrazne zavážiť pri výbere vhodných kandidátov na obsadzovanú pozíciu u zamestnávateľa.

Späť

5. Je možné sa pripraviť na psychotesty do zamestnania?

Áno, môžete sa pripraviť na psychotesty tým, že sa oboznámite s ich typmi a praktickými cvičeniami, ktoré psychotesty do zamestnania môžu zahŕňať. To môže zvýšiť vaše šance na úspešné absolvovanie testov.

Späť

6. Sú psychotesty do zamestnania povolené a regulované zákonmi?

Áno, psychotesty do zamestnania sú povolené a adekvátne regulované. Psychotesty do zamestnania musia dodržiavať určité etické normy. Testy musia byť v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a rovnosti v zamestnaní.

Späť