Psychotesty do zamestnania

Psychotesty pre SBS v Bratislave

Psychotesty zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb sú
považované za efektívny a účinný spôsob odhalenia agresivity u jedincov.

Zároveň je ich význam dôležitý v tom, že aj obušky či chvaty a hmaty
ochrankárov môžu byť v niektorých prípadoch nebezpečné, ba niekedy, nanešťastie, až smrteľné.

Aj preto je nevyhnutné adekvátne správanie pracovníkov SBS a ich schopnosť primerane posúdiť vzniknutú krízovú situáciu a vhodným spôsobom zakročiť – bez zbytočného násilia či škôd na majetku.

Podľa zákona 473 z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb (SBS) musia podrobiť psychologickému vyšetreniu, bez ohľadu na to či pri svojej práci používajú alebo nepoužívajú strelnú zbraň.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje intelekt, reakčná pohotovosť, úroveň pozornosti a štruktúra osobnosti. Na vyšetrenie sa využívajú klinicko-
psychodiagnostické metódy, ktorými sú anamnestický rozhovor, pozorovanie a štandardizované psychologické testy.

Psychologické vyšetrenie trvá približne 1 hodinu.

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti zamestnanca SBS si treba priniesť:

občiansky preukaz
doklad o zdravotnej spôsobilosti
okuliare, ak ich používate

Psychotesty do zamestnania ako racionálna požiadavka v mnohých profesiách

Niektoré profesie si žiadajú psychotesty do zamestnania, napríklad sociálny pracovník, vychovávateľ, SBS-kár, príslušníci bezpečnostných zložiek a mnohé ďalšie povolania. Ide o jednu z podmienok pre výkon práce. V opačnom prípade zamestnanec nemôže nastúpiť na dané pracovné miesto.

Psychotesty do zamestnania majú racionálne odôvodnenie a štandardne sú žiadané zamestnávateľmi v prípadoch, ak práca súvisí s výkonom bezpečnosti či ochrany osôb.

Psychotesty do zamestnania sú mimoriadne užitočné. Je predsa nevyhnutné, aby jedinci, ktorí počas práce môžu prísť do kontaktu s nebezpečnými osobami (a ktorí teda sú oprávnení používať zbrane, obušky či rôzne bojové pohyby), boli psychicky vyrovnaní ľudia, ktorí nie sú prehnane agresívni či útoční.

Psychotesty do zamestnania v réžii našich psychológov trvajú cca jednu hodinu a nevyžadujú si špeciálnu prípravu. Odporúčame, aby ste prišli oddýchnutí a v dobrej nálade. Akékoľvek obavy sú zbytočné.

Psychotesty do zamestnania zahŕňajú vyplnenie formulárov, test a absolvovanie rozhovoru z jedným z našich psychológov, ktorý odborne vyhodnotí psychický stav posudzovanej osoby. Tá po splnení všetkých požiadaviek získa doklad o psychickej spôsobilosti.