Psychotesty na zbrojný preukaz

Psychotesty na zbrojný preukaz v Bratislave a okolí

Podľa Zákona č. 190 / 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. 7. 2015

Vlastníctvo zbrane znamená možnosť útoku, ale aj bránenia sa. Je dôležité rozlišovať jedno od druhého a uvedomovať si všetky riziká a zároveň aj zodpovednosť, ktorá je spojená s legálnym vlastníctvom zbrane. Takmer dvojhodinové odborné psychologické vyšetrenie je realizované individuálne alebo skupinovo prostredníctvom rozličných psychodiagnostických metód.

Odporúčame, aby ste na psychotesty prišli v psychickej pohode a v triezvom stave. Obavy z vyšetrenia sú zbytočné.

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu
držiteľ zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane alebo streliva

Zbrojný preukaz vydáva Policajný útvar na 10 rokov. Pri predĺžení zbrojného preukazu sa vyžaduje znova doklad o vyšetrení psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu trvá približne 2 hodiny.

Na vyšetrenie si treba priniesť:

občiansky preukaz
zbrojný preukaz – ak ste držiteľom
výpis zo zdravotnej dokumentácie potvrdený všeobecným lekárom (stiahnúť)
okuliare, ak ich používate

Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje intelekt, reakčná pohotovosť, úroveň pozornosti a štruktúra osobnosti. Na vyšetrenie sa využívajú klinicko-psychodiagnostické metódy, ktorými sú anamnestický rozhovor, pozorovanie a štandardizované psychologické testy.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu
kartičku

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky na číslo 0903 233 319.

Legálne vlastníctvo zbrane si žiada psychotesty na zbrojný preukaz

Psychotesty na zbrojný preukaz patria k podmienkam získania zbrojného preukazu – verejnej listiny oprávňujúcej držať alebo nosiť zbraň a strelivo v stanovenom rozsahu. Psychotesty na zbrojný preukaz zahŕňajú vyšetrenie a posudok psychológa, ktorý potvrdí/nepotvrdí psychickú spôsobilosť žiadateľa.

Túžite sa stať poľovníkom či športovým strelcom alebo potrebujete zbraň pre výkon svojho povolania? Keď chcete legálne vlastniť zbraň a strelivo, majte na pamäti, že psychotesty na zbrojný preukaz patria ku kľúčovým podmienkam jeho získania. Nemusíte sa obávať, psychotesty na zbrojný preukaz nie sú náročné a nežiadajú si špeciálnu prípravu. Postačí, aby ste boli úprimní a otvorení.

Zbrojný preukaz a psychická spôsobilosť

Zbrojný preukaz vydáva príslušný policajný útvar na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ musí byť spôsobilý na právne úkony, mať predpísaný vek a miesto pobytu na území SR, byť bezúhonný, spoľahlivý a zdravotne i psychicky spôsobilý držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Zbrojný preukaz si žiada preukázanie odbornej spôsobilosti vykonaním skúšky pred komisiou a v konaní o vydanie zbrojného preukazu musí preukázať potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Platnosť psychotestov na zbrojný preukaz je 10 rokov. Pri predĺžení zbrojného preukazu je opäť potrebné absolvovať psychotesty na zbrojný preukaz.