Psychotesty na zbrojný preukaz

Psychotesty na zbrojný preukaz v Bratislave a okolí

Podľa Zákona č. 190 / 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. 7. 2015

Vlastníctvo zbrane znamená možnosť útoku, ale aj bránenia sa. Je dôležité rozlišovať jedno od druhého a uvedomovať si všetky riziká a zároveň aj zodpovednosť, ktorá je spojená s legálnym vlastníctvom zbrane. Takmer dvojhodinové odborné psychologické vyšetrenie je realizované individuálne alebo skupinovo prostredníctvom rozličných psychodiagnostických metód.

Odporúčame, aby ste na psychotesty prišli v psychickej pohode a v triezvom stave. Obavy z vyšetrenia sú zbytočné.

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu
držiteľ zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane alebo streliva

Zbrojný preukaz vydáva Policajný útvar na 10 rokov. Pri predĺžení zbrojného preukazu sa vyžaduje znova doklad o vyšetrení psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu trvá približne 2 hodiny.

Na vyšetrenie si treba priniesť:

občiansky preukaz
zbrojný preukaz – ak ste držiteľom
výpis zo zdravotnej dokumentácie potvrdený všeobecným lekárom (stiahnúť)
okuliare, ak ich používate

Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje intelekt, reakčná pohotovosť, úroveň pozornosti a štruktúra osobnosti. Na vyšetrenie sa využívajú klinicko-psychodiagnostické metódy, ktorými sú anamnestický rozhovor, pozorovanie a štandardizované psychologické testy.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu
kartičku

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky na číslo 0903 233 319.

Legálne vlastníctvo zbrane si žiada psychotesty na zbrojný preukaz

Psychotesty na zbrojný preukaz patria k podmienkam získania zbrojného preukazu – verejnej listiny oprávňujúcej držať alebo nosiť zbraň a strelivo v stanovenom rozsahu. Psychotesty na zbrojný preukaz zahŕňajú vyšetrenie a posudok psychológa, ktorý potvrdí/nepotvrdí psychickú spôsobilosť žiadateľa.

Túžite sa stať poľovníkom či športovým strelcom alebo potrebujete zbraň pre výkon svojho povolania? Keď chcete legálne vlastniť zbraň a strelivo, majte na pamäti, že psychotesty na zbrojný preukaz patria ku kľúčovým podmienkam jeho získania. Nemusíte sa obávať, psychotesty na zbrojný preukaz nie sú náročné a nežiadajú si špeciálnu prípravu. Postačí, aby ste boli úprimní a otvorení.

Zbrojný preukaz a psychická spôsobilosť

Zbrojný preukaz vydáva príslušný policajný útvar na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ musí byť spôsobilý na právne úkony, mať predpísaný vek a miesto pobytu na území SR, byť bezúhonný, spoľahlivý a zdravotne i psychicky spôsobilý držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Zbrojný preukaz si žiada preukázanie odbornej spôsobilosti vykonaním skúšky pred komisiou a v konaní o vydanie zbrojného preukazu musí preukázať potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Platnosť psychotestov na zbrojný preukaz je 10 rokov. Pri predĺžení zbrojného preukazu je opäť potrebné absolvovať psychotesty na zbrojný preukaz.

Kedy by sa mali absolvovať psychotesty na zbrojný preukaz?

Najprv je potrebné poznamenať, že proces získavania zbrojného preukazu sa môže mierne líšiť v závislosti od miesta a okresu, v ktorom žiadateľ žije. Všeobecne platí, že psychotesty na zbrojný preukaz by mali byť vykonané v neskoršom štádiu podávania žiadosti o zbrojný preukaz. Zvyčajne je to po absolvovaní kurzov a po získaní potrebných lekárskych posudkov.

Odporúča sa, aby psychotesty boli absolvované vo výsledkom procese žiadosti o zbrojný preukaz, pretože to môže pomôcť vyhnúť sa zbytočným časovým sklzom v prípade, že by žiadateľ nebude schopný získavať zbrojný preukaz.

V každom prípade by žiadateľ mal kontaktovať miestne orgány alebo iné príslušné inštitúcie pre konkrétne a aktuálne informácie o tom, kedy je ideálne absolvovať psychotesty v súvislosti so získaním zbrojného preukazu. Je dôležité dodržiavať príslušné zákony a smernice týkajúce sa držby zbraní a všetky súvisiace procesy.

Aké sú výhody absolvovania psychotestov na zbrojný preukaz?

Absolvovanie psychotestov na zbrojný preukaz prináša mnoho výhod a dôležitých aspektov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a zodpovednú držbu strelných zbraní. Tieto výhody zahŕňajú:

1. Zvýšenie bezpečnosti: Psychotesty pomáhajú identifikovať potenciálne psychické problémy, ktoré by mohli viesť k nesprávnemu použitiu zbrane. Tým sa minimalizuje riziko nešťastných incidentov a znižuje sa hrozba pre verejnú bezpečnosť.

2. Ochrana verejného zdravia: Získavanie zbrojného preukazu bez absolvovania psychotestov by mohlo umožniť ľuďom so závažnými psychickými poruchami prístup k zbraniam. Psychotesty sú dôležitým prostriedkom na ochranu verejného zdravia a bezpečnosti.

3. Podpora duševného zdravia: Psychotesty môžu poslúžiť aj ako skorá forma zdravotnej kontroly, pretože pomáhajú odhaliť psychické problémy, ktoré by inak mohli zostať nepovšimnuté. Žiadateľ môže dostať potrebnú pomoc a podporu na riešenie týchto problémov. To platí aj pri absolvovaní psychotestov do zamestnania alebo psychotestov pre vodičov.

4. Dodatočná dôvera verejnosti: Absolvovanie psychotestov a získanie zbrojného preukazu signalizuje, že žiadateľ je pripravený preukázať svoju psychickú spôsobilosť na zodpovednú držbu zbrane. Tým sa zvyšuje dôvera verejnosti voči držiteľom zbraní. Pokiaľ si nie ste istí, či ste adekvátnym kandidátom na držanie zbrane, pred psychotestami môžete absolvovať špeciálne psychologické vyšetrenie alebo sa podrobiť psychoterapii pod dohľadom našich profesionálnych psychológov v ProPsych v Bratislave. Kontaktovať nás môžete aj v prípade záujmu o online psychotesty na zbrojný preukaz alebo o online prípravu na psychotesty.

Otázky a odpovede

Prinášame stručné odpovede na niekoľko otázok, ktoré od našich klientov dostávame najčastejšie.

1. Čo presne sú psychotesty na zbrojný preukaz?

Psychotesty na zbrojný preukaz sú skupinou psychologických testov a pohovorov, ktoré slúžia na hodnotenie psychického stavu a duševnej spôsobilosti žiadateľa na držbu strelných zbraní.

Späť

2. Prečo je absolvovanie psychotestov nevyhnutné pre zbrojný preukaz?

Psychotesty sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti a prevenciu rizika, ktoré by mohlo vzniknúť v prípade, že by zbrane dostali do rúk osoby s psychickými poruchami.

Späť

3. Kedy by som mal(a) absolvovať psychotesty v procese získavania zbrojného preukazu?

Psychotesty sa zvyčajne vykonávajú po absolvovaní potrebných kurzov a po získaní lekárskych posudkov. Konkrétny časový rámec môže byť ovplyvnený miestnymi predpismi, ale zvyčajne sa konajú v neskoršom štádiu žiadosti.

Späť

4. Aké druhy testov môžem očakávať počas psychotestov na zbrojný preukaz?

Testy môžu zahŕňať rôzne psychologické hodnotenia, testy na zvládanie stresu, schopnosť riešiť konflikty a pohovory so špecializovanými psychológmi.

Späť

5. Čo sa stane, ak výsledky psychotestov nebudú pozitívne?

Ak psychotesty odhalia psychické problémy, môže to viesť k zamietnutiu žiadosti o zbrojný preukaz. V takom prípade by žiadateľ mal konzultovať výsledok testov so špecializovaným psychológom a hľadať pomoc na riešenie týchto problémov.
 
Späť

6. Koľko stojí absolvovanie psychotestov na zbrojný preukaz?

Ceny za psychotesty sa môžu líšiť v závislosti od miesta a poskytovateľa. Obvykle ide o reálne náklady na poskytnutie služieb špecializovaných psychológov a testovacích materiálov. Ceny sa líšia aj v závislosti od regiónu. Cena sa môže meniť aj časom, ceny za psychotesty sú vo väčšine prípadov upravované každý rok. Aktuálne ceny si môžete overiť u nás v ProPsych v Bratislave – osobne, e-mailom alebo telefonicky. Cenník našich služieb nájdete aj na našej webstránke.
 
Netreba zabúdať, že psychotestov na zbrojný preukaz sú dôležitým aspektom procesu získavania zbrojného preukazu, preto je vhodné sa pri ich realizácii obrátiť na kvalitné pracovisko.

Späť