Psychotesty pre vodičov

Dopravný psychológ Bratislava – psychologické vyšetrenie vodičov

Od 1. 1. 2013 platí novela zákona NR SR 8/2009 Z.z. (388/2013 Z.z.)
a novela vyhlášky MV SR 9/2009 Z.z. (467/2013 Z.z.)

Spôsobilosť vodiča hodnotíme na základe psychologického vyšetrenia, ktoré je zamerané na zisťovanie periférneho vnímania podnetov, úrovne reakčného času, individuálnych osobnostných charakteristík, senzomotorickej reaktivity, ako aj na posúdenie ostatných schopností, ktoré výrazne ovplyvňujú vedenie vozidla.

Naše pracovisko spĺňa kritériá na vybavenie prístrojovou technikou podľa požiadaviek Slovenskej komory psychológov.

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, pravidelným psychologickým vyšetreniam každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky sú povinní podrobiť sa vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí.

Vyšetrenie podľa zákona môže vykonávať dopravný psychológ s certifikátom na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča trvá približne 1 hodinu.

Na vyšetrenie si treba priniesť:

občiansky preukaz
vodičský preukaz
okuliare, ak ich používate

Mali by ste byť oddýchnutý a v dobrej nálade.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

doklad o psychickej spôsobilosti
kartičku

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky
na číslo 0903 233 319.

Psychotesty pre vodičov prispievajú k bezpečnejším cestám

Každodenné situácie na cestách dokazujú, že psychotesty pre vodičov sú nevyhnutnosťou. Nie nadarmo sú súčasťou aj platnej slovenskej legislatívy. Je potrebné zdôrazniť, že psychotesty pre vodičov nie sú len krúžkovacím testom. Predstavujú odborné a precízne posúdenie osobnosti a schopností šoféra.

Psychotesty pre vodičov sú nevyhnutnosťou

Psychotesty pre vodičov majú za úlohu posúdiť psychické schopnosti šoféra, medzi ktoré patria kritéria ako všeobecné rozumové schopnosti a gramotnosť, ale aj psychomotorické tempo, pozornosť pri záťaži, reagovanie na vizuálne podnety, periférne vnímanie, pamäť, senzomotorická reaktivita a koordinácia. Psychotesty pre vodičov zároveň slúžia aj na posúdenie osobnostných faktorov jedinca, ktoré do istej miery vplývajú na jeho schopnosť vedenia motorového vozidla. K takýmto faktorom patrí emocionálna labilnosť, nízka úroveň racionálnej regulácie správania, neprimerané a nekritické sebahodnotenie či nízka adaptácia na vyhodnotenie možných vzniknutých dopravných situácií.

Psychotesty pre vodičov taktiež odhalia preferované neprijateľné správanie šoféra, ktoré je štandardne sprevádzané nezodpovedným, bezohľadným, ľahkomyseľným či dokonca agresívnym štýlom jazdy, čím sa stáva nebezpečným pre ostatných účastníkov cestnej premávky a ohrozuje ich bezpečnosť, zdravie či dokonca život.