Psychoterapia

Psychoterapia dospelých

Psychoterapiu možno považovať za istý spôsob liečby prostredníctvom rozhovoru. Zvyčajne sa používa pri ľahších a stredne ťažkých prípadoch duševných či emočných porúch.

Pri väčšine rozličných psychických ťažkostí dokáže psychoterapia účinne pomôcť k uzdraveniu, k zlepšeniu vzťahov s okolím, vyrovnaním sa so súkromnými i pracovnými problémami či vo všeobecnosti k tzv. lepšiemu „fungovaniu“ človeka.

Psychoterapia – to nie sú len poruchy či problémy týkajúce sa psychologického aspektu. Je totiž aj vynikajúcim nástrojom na osobnostný a kompetenčný rast človeka.

Psychoterapia je dlhodobá práca s klientom. Ide o stretnutie klienta a terapeuta v bezpečnom prostredí. Základom mojej psychoterapeutickej práce je psychoterapeutický smer Na klienta zameraná psychoterapia C.Rogersa (PCA). Ide o nedirektívny typ psychoterapie (klient sám rozhoduje o témach sedení i o samotnej hĺbke daných tém). Témy rozhovorov sú „v rukách“ samotného klienta. Terapeut sprevádza klienta v jednotlivých fázach terapie. Objavuje a rieši problémy s klientom.

V rámci psychoterapie dávam dôraz na akceptáciu klienta takého aký je, na jeho pocity, prežívanie. Ponúkam mu porozumenie, empatické vypočutie. A ako sám Rogers hovoril, ak je človek akceptovaný, cenený, je aj starostlivejší voči sebe. Dokáže viac vnímať svoje pocity, potreby, viac si vážiť sám seba.

A to je už len krok ku zmene. Každému novému klientovi ponúkam 5 sedení, počas ktorých má možnosť sa rozhodnúť, či tento druh terapie mu vyhovuje alebo nie. Prvé stretnutie nie je spoplatnené, považujem ho za informatívne. Dĺžka jedného sedenia je 50 minút. Nemám zmluvu so žiadnou poisťovňou, klient si hradí psychoterapiu v plnej výške.

V prípade záujmu ma kontaktujte:
na telefónne číslo 0903 233 319 alebo na e-mail: propsych34@gmail.com

Psychoterapia detí

Nielen dospelí, ale aj deti majú svoje problémy, s ktorými si nevedia poradiť (v niektorých prípadoch ani v spolupráci s rodičmi či pedagógmi) – výchovné ťažkosti, problémy s odlúčením rodičov, poruchy pozornosti, správania, prežívania či príjmu potravy atď.

Overeným spôsobom je psychoterapia, najmä terapia hrou.

Pracujeme s deťmi v rozličnom vekovom rozmedzí. Dôležité je, aby s nami dokázali spolupracovať, akceptovať nás ako partnera v hre či iných liečebných činnostiach, ktoré sú zamerané na zisťovanie a primerané účinné spoluriešenie vzniknutých porúch.

Terapia hrou je pre deti to isté, čo je poradenstvo pre dospelých – hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie. V terapeutickej herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami.

Terapia hrou je vhodná pre riešenie širokej škály problémov detí – väčšina detí v určitom období detstva prežije isté ťažkosti (doma, v škole, pri rozvode rodičov a ich separáciou, vo vzťahoch s inými deťmi a pod.); je vedená skúseným terapeutom bez prítomnosti rodiča. Konzultácie s rodičom sa konajú raz za 3-4 týždne. Jedno terapeutické stretnutie trvá 45 minút (minimálne raz týždenne). Dĺžka terapie závisí od závažnosti problémov, ktoré dieťa prežíva.

Odporúčaný minimálny počet terapií pri ľahších problémoch je 12.

Cena: jedno terapeutické sedenie 35 €
V prípade záujmu volajte na číslo 0907 761 624.

Psychoterapia – jej význam a dôležitosť pre vaše zdravie

Psychoterapia znamená uvedomenie si podstaty psychických problémov a ťažkostí. Cieľom je naučiť sa im čeliť, zvládať ich a dostať pod kontrolu, príp. odstrániť nepríjemné či obťažujúce príznaky. A to tak, aby sa pacient mohol čo najskôr vrátiť k normálnemu fungovaniu a mal primeranú kvalitu života.

Psychoterapia ako pomoc

Psychoterapia je systematický proces s vopred vytýčenými liečebnými cieľmi. Skúsený psychoterapeut aplikuje overené klinické metódy vychádzajúce z uznávaných psychologických princípov.

Zámerom psychoterapie je pomôcť klientom pri zmene správania či myslenia žiaducim smerom. Za psychoterapiu možno považovať nielen samotnú liečbu, ale aj primárnu prevenciu (profylaxiu) a rehabilitáciu porúch zdravia. Zameriavame sa na vzájomnú zámernú a odbornú interakciu medzi pacientom a terapeutom. Cieľom je stav úplnej pohody pacienta – duševnej, telesnej i sociálnej, ktorý je dosiahnutý prostriedkami ako otvorený a empatický rozhovor, konfrontácia s problémom, seba prejavovanie, získanie nadhľadu, učenie sa chýbajúcim sociálnym zručnostiam, posilnenie funkčného správania a iné techniky. Dbáme na vytvorenie vzťahu medzi psychoterapeutom a pacientom, ktorý je postavený na rešpekte, dôvere a pocite bezpečia.

V psychoterapii je viac smerov, ktoré využívajú rôzne psychoterapeutické metódy. Základom mojej psychoterapeutickej práce je prístup vytvorený Carlom Rogersom. Základným rysom tohto smeru je, že vychádza z klienta a podporuje jeho samostatný rozvoj. Rozhovor s klientom je otvorený, dôverný, plne rešpektujúci, podporuje jeho otvorené sebaprejavovanie.

Samotná psychoterapia je proces, ktorý môže byť pre niekoho veľmi osobný a intímny. Dôležité je, aby klienti mohli mať dôveru v svojho terapeuta a vedeli, že môžu hovoriť otvorene o svojich myšlienkach, pocitoch a problémoch. Diskrétny priebeh psychoterapie znamená, že všetky informácie, ktoré klient zveril svojmu terapeutovi, zostanú dôverné a neposkytnuté tretím stranám. Terapeuti sú viazaní etickými zásadami a profesijným tajomstvom, čo znamená, že nemôžu odovzdávať informácie o klientovi bez jeho súhlasu.

Toto zabezpečenie dôvernosti umožňuje klientom hovoriť o veciach, ktoré by inak mohli považovať za príliš osobné alebo hanblivé. V psychoterapii ide o skúmanie hlbších emócií, konfliktov a myšlienok, a diskrétny priebeh je kľúčovým aspektom, ktorý klientom umožňuje otvorene a bez obáv komunikovať so svojím terapeutom. Klienti môžu otvorene vyjadriť svoje obavy a strachy, pričom majú istotu, tieto informácie nebudú zneužité alebo zverejnené. To vytvára bezpečné prostredie pre sebareflexiu a osobný rast.

Diskrétny priebeh psychoterapie zvyšuje aj efektivitu terapie, pretože klienti majú väčšiu istotu, že sa im dostane individuálnej pozornosti a dôveryhodnej pomoci. To pomáha budovať dôveru medzi klientom a terapeutom, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie pozitívnych výsledkov psychoterapie.

V konečnom dôsledku, diskrétny priebeh psychoterapie je základným pilierom dôvery medzi klientom a terapeutom. Táto dôvera je nevyhnutná pre úspešný priebeh terapie a dosiahnutie pozitívnych zmien v klientovom živote. Preto je dôležité, aby klienti vedeli, že u nás v ProPsych v Bratislave sa môžu spoľahnúť na diskrétny priebeh psychoterapie a že ich dôvernosť bude vždy dodržaná. Diskrétnosť je u nás samozrejmosťou aj pri absolvovaní psychologického vyšetrenia alebo pri absolvovaní psychotestov, či už ide o psychotesty do zamestnania, psychotesty na zbrojný preukaz alebo psychotesty pre vodičov.

Otázky a odpovede

Prinášame stručné odpovede na niekoľko otázok, ktoré od našich klientov dostávame najčastejšie.

1. Čo je psychoterapia a načo slúži?

Psychoterapia je forma liečby, ktorá sa zameriava na psychické, emocionálne a behaviorálne problémy. Slúži na zlepšenie duševného zdravia, riešenie ťažkostí a dosiahnutie psychickej pohody.

Späť

2. Kedy by som mal(a) uvažovať o psychoterapii?

Psychoterapia môže byť užitočná pri riešení rôznych problémov, vrátane úzkosti, depresie, stresu, vzťahových ťažkostí, traumatických skúseností a mnohých ďalších situácií, ktoré ovplyvňujú psychické zdravie.

Späť

3. Aké druhy psychoterapie sú k dispozícii?

Existuje niekoľko foriem psychoterapie, vrátane kognitívno-behaviorálnej terapie, psychoanalýzy, behaviorálnej terapie, rozhovorovej terapie a mnohých ďalších. Voľba terapie závisí od typu problému a preferencií klienta.

Späť

4. Môže psychoterapia pomôcť pri fyzických problémoch?

Áno, psychoterapia má potenciál byť dôležitou súčasťou liečby pri riešení psychických problémov spojených s fyzickými ochoreniami, ako sú chronické bolesti, ochorenia súvisiace so stresom či rôzne závislosti.
 
Pri chronických bolestiach, napríklad, psychoterapia môže pomôcť pacientom lepšie zvládať bolesť a zmierniť emocionálnu záťaž spojenú s ochorením. V prípade ochorení súvisiacich so stresom, terapeuti pomáhajú klientom zvládať stresové situácie a nájsť zdravšie spôsoby reagovania.
 
Rovnako tak psychoterapia pomáha pri závislostiach tým, že identifikuje príčiny a spúšťače závislostí a poskytuje psychologickú podporu počas procesu zotavenia. Je dôležité poznamenať, že psychoterapia môže byť účinnou súčasťou celkového liečebného plánu a zlepšiť výsledky iných foriem liečby.

Späť

5. Aký je rozdiel medzi psychoterapiou a psychiatrickou liečbou?

Psychoterapia sa zameriava na konverzačnú terapiu a riešenie psychických problémov pomocou rozhovoru s terapeutom. Psychiatrická liečba zahŕňa predpisovanie liekov na liečbu psychických porúch.
 
Cieľom psychoterapie je skúmať myšlienky, emócie a správanie klienta. Na druhej strane, psychiatrická liečba zahŕňa predpisovanie liekov na liečbu psychických porúch. Psychiatri sú odborníci na diagnostiku a farmakoterapiu psychických problémov. Kombinácia oboch metód môže byť vhodným prístupom k liečbe vybraných psychických problémov.

Späť

6. Môžem psychoterapiu absolvovať online alebo telefonicky?

Áno, online a telefónna psychoterapia sú stále populárnejšie možnosti, ktoré umožňujú prístup k terapii v pohodlí domova. To môže byť užitočné pre tých, ktorí majú obmedzený prístup k osobnej terapii.

Ohľadom možnosti absolvovania psychoterapii online u nás v ProPsych v Bratislave nás neváhajte kontaktovať. Ochotne vám poskytneme viac informácií.

Späť